en+359 889 912 376
·
office@cholakova-partners.com
·
Пон. - Пет 09:00-18:00
Изпратете Запитване

The new rules in order proceedings begin at Christmas

The new rules in injunction proceedings, which provide for twice as long deadlines for execution and objection to the enforcement order, as well as a series of other changes related to consumer protection, will enter into force on December 24, 2019. The changes in the Civil Procedure Code Code (CPC) were published today in the State Gazette and since there is no special deadline for their entry into force, this will happen within the usual three days of their promulgation (see all amendments here).

Thus, from the day of Christmas Eve, each debtor will no longer have two weeks, but one month to pay after an enforcement order is issued. He will have a month to object to it. He will also be warned that if he does, he risks incurring higher costs. The deadline for appealing the order for immediate execution (Art. 419) will already be one month. The one for appealing the actions of the bailiff becomes longer – not one, but two weeks (Article 436 of the Civil Procedure Code).

From December 24, 2019, a new rule will apply on where to apply for enforcement orders against a consumer – this will no longer happen to the district court at the permanent address of the debtor, but to the one where his current address. For all other debtors remains the old jurisdiction – at a permanent address or registered office.

The applicants will be obliged to apply the contract from which their claim arises, together with the annexes and the general conditions, if they want to be issued an order under Art. 410 of the Civil Procedure Code against a consumer. If the court finds that the request is based on an unfair clause concluded with a consumer, it will refuse to issue the order.

And the banks, when they want to issue an order under Art. 417 of the Civil Procedure Code, based on an extract from their books, will also have to present “the document from which the bank’s claim arises, together with all its annexes, including the applicable general conditions.”

In addition, the amendments (Article 415 of the Civil Procedure Code) stipulate that the instruction to the debtor to file a claim after his objection, when it is assumed that he was notified of the order after the expiration of the term for its receipt by the court or municipality, will be given. provided that the “servant has collected data that the debtor does not live at the address, after consultation with the condominium manager, the mayor of the settlement or otherwise and has certified this by indicating the source of this data in the message.”

The rules for suspending the enforcement of the order when it is issued against a consumer are also new. The Civil Procedure Code already stipulates that the security paid by the debtor-consumer in order to achieve it is up to one-third of the claim. For all debtors, the requirement for the request for suspension of the execution to be made within the term for objection is dropped.

After the entry into force of the amendments to the Civil Procedure Code, the court that ordered the immediate execution will be able to suspend it without the need for security, when it is done for that, supported by written evidence that the claim is not due or based on an unfair clause. in a contract concluded with a consumer, or that its amount has been calculated incorrectly (only if the debtor is a consumer).

 

Source: https://lex.bg/

овите правила в заповедното производство, които предвиждат два пъти по-дълги срокове за изпълнение и възражение срещу заповедта за изпълнение, както и серия от други промени, свързани със защитата на потребителите, ще влязат в сила на 24 декември 2019 г. Промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са публикувани днес в Държавен вестник и тъй като няма предвиден специален срок за влизането им в сила, това ще стане в обичайния тридневен срок от обнародването им (всички изменения виж тук).

Така от деня на Бъдни вечер всеки длъжник вече ще разполага не с две седмици, а с един месец, за да плати след издадена заповед за изпълнение. Ще има един месец и за да възрази срещу нея. Освен това ще бъде предупреждаван за това, че ако го направи, рискува да понесе по-високи разноски. Един месец  вече ще е и срокът за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение (чл. 419). По-дълъг – не една, а две седмици, става и този за обжалване на действията на съдебния изпълнител (чл. 436 ГПК).

От 24 декември 2019 г. ще действа и ново правило за това къде се подават заявленията за издаване на заповеди за изпълнение срещу потребител – това вече няма да става до районния съд по постоянния адрес на длъжника, а до този, в който се намира настоящият му адрес. За всички останали длъжници остава старата подсъдност – по постоянен адрес или седалище.

Заявителите пък ще са длъжни да прилагат договора, от който произтича вземането им, заедно с приложенията и общите условия, ако искат да им бъде издадена заповед по чл. 410 ГПК срещу потребител. Ако съдът установи, че искането се основава на неравноправна клауза, сключена с потребител, ще отказва издаването на заповедта.

А банките, когато искат издаване на заповед по чл. 417 ГПК въз основа на извлечение от счетоводните им книги, също ще трябва да представят и „документа, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия“.

Освен това с промените (чл. 415 ГПК) се регламентира, че указанието към длъжника да предяви иск след възражението си, когато се приема, че е уведомен за заповедта след изтичането на срока за получаването ѝ от канцеларията на съда или общината, ще се дава при условие, че „връчителят е събрал данни, че длъжникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението“.

Нови са и правилата за спиране на принудителното изпълнение на заповедта, когато е издадена срещу потребител. ГПК вече предвижда, че обезпечението, което внася длъжникът – потребител, за да го постигне, е до една трета от вземането. За всички длъжници отпада изискването искането за спиране на изпълнението да е направено в срока за възражение.

След влизане в сила на измененията в ГПК съдът, постановил незабавното изпълнение, ще може да го спре и без да е необходимо обезпечение, когато е направено за това, подкрепено с писмени доказателства, че вземането не се дължи, или че се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, или че е неправилно е изчислен размерът му (само ако длъжникът е потребител).

 

Източник: https://lex.bg/

Следваща публикация