bgen+359 889 912 376
·
office@cholakova-partners.com
·
Пон. - Пет 09:00-18:00
Изпратете Запитване

Политиката за поверителност

Добре дошли в нашия уебсайт. Радваме се, че сте избрали да използвате услугите ни. Моля, прочетете Общите условия по-долу, за да се запознаете с правилата, и общите условия за ползване на услугите.

 предоставяни от https://cholakova-partners.com, като регламентират отношенията между https://cholakova-partners.com и всеки един Клиент.

Приемането (потвърждаването) на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и https://cholakova-partners.com и се приравнява на сключването на договор между Кантората и потребителя. 

ДЕФИНИЦИИ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Адвокат Цветелина Чолакова , Личен № 1400150840, АК – гр. Пловдив, бул. „Източен“ 48 4017, и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта https://cholakova-partners.com  (наричан за краткост „Сайта/ът“). с имейл адрес office@cholakova-partners.com. 

Потребител е лице, използващо сайта https://cholakova-partners.com . Такова лице не винаги е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Поръчка или извършване на поръчка е акт, с който потребителят възлага на  „Сайта“ за извършването на конкретна правна услуга.

Асоцииран адвокат е адвокат, с който www.cholakova-partners.com е сключила договор за съвместна дейност съобразно изискванията на Закона за адвокатурата.

Екип е всяко ФЛ или ЮЛ, с което „Сайтът“ е сключил договор съобразно българското законодателство за предоставяне на съответната услуга.

ПРИЛОЖИМОСТ НА Политика за поверителност 

1.1. Услугите, предоставяни от „Сайта“ на Клиентите, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

1.2. Чрез „Сайта“ се предоставят правни услуги, по отношение на които е приложим Закона за адвокатурата.

1.3. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на правните услуги, посочени в настоящaта Политика за поверителност , които клиентът може да поръча посредством интерфейса на „Сайта“.

1.4. Политика за поверителност  не се отнасят до правни услуги, които не се поръчват посредством интерфейса на уебсайта „Сайта“.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“?

„Сайтът“ обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител или адвокат, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители и адвокати, част от екипа на „Сайта“, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на информационни съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ?

Чрез подаването на Вашето запитване чрез форма в „Сайта“, Вие следва да сте съгласни с това „Сайтът“ да съхранява и обработва личните Ви данни съобразно настоящата Политика за поверителност, тъй като възприетият от нас подход е законосъобразен и организацията ни го прилага по отношение на абсолютно всяко запитване – индивидуални изключения не са допустими.

Ние събираме и съхраняваме информацията, която Вие ни предоставяте, чрез формата за “КОНТАКТИ” . Лични данни, които ни предоставяте обикновено съдържат: имена, адрес, електронен адрес, телефон за контакт. Това е информацията, която „Сайтът“ счита за подходяща, но в подаденото запитване може да включите всичко друго, което Вие прецените за нужно.

Освен това, „Сайтът“  може да провери за наличието на публично достъпна информация за всеки от потребителите, както и за информация, която клиентите сами са публикували в интернет (напр. в linkedin.com).

Имаме годно правно основание да обработваме горепосочените лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно. Легитимният ни интерес да извършим процеса по подбор го предполага, а освен това обработването е свързано и с предприемане на стъпки по сключване на договор (договор за правна помощ), чиято инициатива е поета от субекта на лични данни (в случая – потребителя).

Ние ще използваме Вашите лични данни, за да преценим вашия казус. Предвид преценката по повод казуса , „Сайтът“ може да съхрани личните Ви данни за срок до 6 месеца, считано от получаването на информацията (датата на Вашето запитване). Въпреки това, ако решите да оттеглите запитването си, или не желаете да запазим личните Ви данни, Вие по всяко време можете да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, с които разполагаме. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, освен ако не разполагаме със законно основание да ги запазим например в случай, че вече има склчен договор между „Сайта“ и Потребителя).

 

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

„Сайтът“ НЕ извършва реклама на своите услуги. В определени случаи, адвокатската кантора може да обработва лични данни за целите на изпращане на информационни съобщения, касаещи актуални правни въпроси, или събития, които смятаме, че биха представлявали интерес за получателя. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване със съобщение на електронен адрес: office@cholakova-partners.com, или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Ние винаги ще се съобразим с този вид искания!

 

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

  • Относно интернет страницата: Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящата политика, ние може да споделим личните Ви данни с компетентни адвокати (съобразно запитването), с които адвокатската кантора има договор за постоянна работа по смисъла на чл. 77 от Закона за адвокатурата.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

„Сайтът“ е сериозно ангажиран в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите от Длъжностното лице по защитата на личните данни на електронен адрес: office@cholakova-partners.com

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

 

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5).

Адвокатската кантора ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нашето Длъжностно лице по защитата на личните данни на електронен адрес: office@cholakova-partners.com

 

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Сайтът“ си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.